Logowanie

nie pamiętam hasła

Jesteś firmą i nie posiadasz konta?
Zdobądź dostęp do funkcji serwisu:

  • wizytówka
  • artykuły
  • wydarzenia
  • produkty
  • zapytania ofertowe
  • newsletter

Partnerzy serwisu

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z serwisu SystemyWizyjne i usług świadczonych za jego pośrednictwem.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez TechMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), udostępnianych w Serwisie SystemyWizyjne. Regulamin określa ponadto zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu,a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów mających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie, jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Definicje

TechMedia – TechMedia Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bogucianka 15A, 30-398 Kraków, e-mail: biuro@tech.media.pl; NIP: 676-252-29-70, REGON: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000663244, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych. Właściciel Serwisu SystemyWizyjne i usługodawca.
SystemyWizyjne (Serwis) - serwis dostępny pod adresem www.systemywizyjne.pl (e-mail: info@systemywizyjne.pl).
Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca
Konto Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany) lub go nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany), odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usługi. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla Konta i Panelu Użytkownika w Serwisie. Rejestracja polega na wypełnieniu na stronie Serwisu SystemyWizyjne przez Użytkownika  formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Brak przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w niniejszym Regulaminie.
Konto Użytkownika – miejsce zgromadzenia informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierające m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika. Konto Użytkownika to także zestaw funkcjonalności przydzielonych Użytkownikowi w Panelu Użytkownika.
Panel Użytkownika – panel udostępniony Użytkownikowi, umożliwiający mu dostęp do wybranych funkcjonalności i Usług typu: zamieszczanie treści w serwisie czy zakupu usług reklamowych.
Partner – każdy podmiot współpracujący z TechMedia.
Umowa – Umowa zawarta pomiędzy TechMedia i Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu.
Usługa – oznacza m.in. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z póź. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, takie jak:
a) Usługi reklamowe – usługi polegające na emisję produktów reklamowych w Serwisie SystemyWizyjne, prowadzenie kampanii reklamowych za pomocą internetowych narzędzi reklamowych takich jak np. boksy reklamowe, mailing, itp.
b) Pakiety - zdefiniowane w Serwisie Systemy Wizyjne pakiety usług (pakiety; Starter, Standard, Premium, Partner oraz Partner Plus), których zakupu może dokonać Użytkownik.
c) Mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji lub w innym formularzu dostępnym w Serwisie SystemyWizyjne lub aplikacji, listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe własne lub Partnera.
d) Newsletter – usługa polegająca na informowaniu Użytkownika o wydarzeniach, nowościach produktowych, promocjach itp. w Serwisie SystemyWizyjne przez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu SystemyWizyjne przez Użytkownika w szczególności w formie tekstowej (artykuły, wypowiedzi, opinie i inne) i zdjęciowej oraz innych formach akceptowalnych niniejszym Regulaminem.
Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do TechMedia przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do TechMedia poczcie elektronicznej, oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyraża osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Usług, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu. Użytkownik w każdym czasie ma prawo realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
Dostęp do Usługi – dostęp do funkcjonalności znajdujących się w Serwisie SystemyWizyjne w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 
§3. Zasady rejestracji w Serwisie

1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Rejestracja jest wymagana do realizacji Usługi.
3. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Rejestracji.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że:
a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany do podawania we wszystkich formularzach prawdziwych danych określających jego osobę);
b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

§4. Prawa i obowiązki Stron

1. Serwis SystemyWizyjne podzielony jest na dwie części dotyczące Usług:
a) Część bezpłatną, która obejmuje: możliwość wysłania zapytań ofertowych, zapis na newsletter oraz swobodny dostęp do zawartości merytorycznej Serwisu.
b) Część płatną, która obejmuje: wpis do Katalogu Firm i Produktów, publikację artykułów i innych informacji oraz pozostałe formy promocji objętej wybranym pakietem lub dostępne w ofercie reklamowej.
2. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do:
a) posiadania wyłącznie jednego Konta Użytkownika w Serwisie o określonym numerze NIP (unikalnym w obrębie Serwisu).
b) dostępu za pośrednictwem Panelu Użytkownika do funkcji Serwisu SystemyWizyjne w ramach wykupionego Pakietu,
c) dokonywania zmian danych rejestracyjnych czyli wpisu do Katalogu Firm.
d) żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w Serwisie w każdym czasie bez podawania przyczyny przesyłając wiadomość na adres info@systemywizyjne.pl. Gdy Konto Użytkownika jest konieczne do realizacji danej Usługi, żądanie usunięcia konta spowoduje utratę uprawnień do korzystania z danej Usługi, w tym uprawnień nabytych w ramach wykupionego pakietu.
3. Użytkownik korzystający z usług świadczonych w Serwisie zobowiązuje się:
a) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i praw autorskich osób trzecich,
b) powstrzymywać się od korzystania z usług w sposób sprzeczny z celem ich świadczenia
c) nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu lub innych osób.
4. Użytkownik korzystający z usług świadczonych w Serwisie nie może:
a) udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.
b) rozpowszechniać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę,
c) dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje.
5. W ramach korzystania przez Użytkownika z wykupionego pakietu, Użytkownik oświadcza, iż w chwili zamieszczenia w Serwisie materiałów w postaci treści, zdjęć, materiałów video i reklam posiada do nich prawa autorskie własne lub nabyte i zgodę autorów na ich udostępnianie i publikację, oraz zgody na publikację wizerunku podmiotom trzecim.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na publiczną prezentację jego danych podanych w Panelu Użytkownika (takich jak: logotyp Firmy, dane adresowe, teleadresowe i inne, z wyjątkiem adresu e-mail do logowania w Serwisie),  a także wizerunku w ramach profilu użytkownika Serwisu. Użytkownik może ograniczać i rozszerzać zakres danych prezentowanych w profilu poprzez wybór odpowiedniej opcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy może zapoznać się z publicznie prezentowanymi danymi w profilu.
7. TechMedia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) prawdziwość danych teleadresowych Użytkownika
b) treści, zdjęcia oraz reklamy opublikowane przez Użytkownika w Serwisie SystemyWizyjne
c) czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy Użytkownika lub wskutek działań sił wyższych,
d) szkody wynikające z udostępnienia przez Użytkownika hasła oraz "loginu" osobom trzecim
e) ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
8. Właściciel  Serwisu Systemywizyjne ma prawo do:
a) weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,
b) usuwania kont Użytkowników, którzy naruszają warunki Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
c) wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Użytkowników w celach marketingowo – reklamowych.
9. Właściciel Serwisu Systemywizyjne dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
a) Serwis działał poprawnie,
b) zawartość Serwisu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,
c) stale uzupełniać i pogłębiać zawartość Serwisu.
b) promować i reklamować Serwis SystemyWizyjne

§5. Usługi

1. Serwis SystemyWizyjne oferuje następujące usługi online:
a) wpis do Katalogu Firm
b) wpisy do Katalogu Produktów,
c) publikacja treści w działach: Artykuły i Wydarzenia
d) elektroniczne zapytania ofertowe - wysyłanie zapytań ofertowych Użytkowników Serwisu do firm zarejestrowanych w katalogu Serwisu
2. Rejestracja w Serwisie SystemyWizyjne umożliwia:
a) wpis do Katalogu Firm obejmujący 1 miesiąc obecności w serwisie (pakiet STARTER) jest usługą bezpłatną. Po tym czasie wybór tego pakietu będzie zablokowany dla Użytkownika o określonym numerze NIP.
b) możliwość zakupu przez Użytkownika dodatkowych usług w Serwisie Systemywizyjne.pl poprzez wybór odpowiedniego Pakietu (STANDARD, PREMIU, PARTNER, PARTNER PLUS),
c) złożenie zamówienia przez Użytkownika  na wybraną  Usługę  z Panelu Użytkownika lub wysłanie zapytania drogą e-mail  na adres reklama@systemywizyjne.pl.
3. Pakiety, promowania i reklamy (Usługi) w Serwisie SystemyWizyjne sprzedawane są na czas określony. W przypadku mailingów jedna emisja to jeden list poczty elektronicznej wysłany do Użytkownika Serwisu.
4. Zarejestrowany Użytkownik może zamówić wybraną Usługę za pomocą Panelu Użytkownika po zalogowaniu się na swoje Konto.
5. Użytkownik w zamówieniu wybranej Usługi powinien określić datę rozpoczęcia realizacji Usługi przez Serwis oraz długość jej trwania. Użytkownik może wskazać wielokrotność okresu realizacji Usługi podanego w ofercie (wyjątek stanowią pakiety dotyczące wpisu do Katalogu Firm, które mają stały termin realizacji).
6. Po złożeniu zamówienia na wybrana Usługę Użytkownik drogą mailową otrzymuje fakturę proforma z ustalonym z Użytkownikiem terminem płatności (standardowy termin płatności wynosi 7 dni).
7. Usługa może zostać zrealizowana lub ustawiona do realizacji (w przypadku rezerwacji lub wcześniejszej płatności) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym TechMedia i po przesłaniu przez Użytkownika (w przypadku zamówienia reklamy graficznej) banneru o rozmiarach wskazanych w zamówieniu Usługi.
8. W przypadku braku realizacji płatności na 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji Usługi, zamówiony termin realizacji Usługi zostaje anulowany i konieczne jest ustalenie lub zamówienie nowego terminu realizacji Usługi. W tym celu Użytkownik powinien przesłać odpowiednią informację lub zapytanie na adres: reklama@systemywizyjne.pl lub skontaktować się telefonicznie z Działem Reklamy Serwisu pod nr tel.: 012 257 64 56.
9. Użytkownik może zarezerwować termin realizacji wybranej Usługi. W tym celu składa standardowe zamówienie z Panelu Użytkownika  i otrzymuje fakturę proformę z ustalonym terminem płatności. Płatność za rezerwację terminu dla wybranej Usługi powinna nastąpić 14 dni kalendarzowych przed realizacją Usługi. Brak płatności w podanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji Usługi.
10. Wszystkie ceny podane w Panelu Użytkownika i w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego TechMedia będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią Usługi po stronie właściciela Serwisu SystemyWizyjne. Zamawiający Usługę zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
13. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez właściciela Serwisu SystemyWizyjne opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem.
14. TechMedia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez TechMedia szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.

§6. Płatność

1. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury proforma. Faktura proforma jest wystawiana na podstawie przesłanego zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie na konto właściciela  Serwisu SystemyWizyjne płatności zgodnej z fakturą proforma.
3. Z chwilą zaksięgowania płatności przez właściciela Serwisu, Użytkownik otrzymuje dostęp do zamówionej Usługi i możliwość jej realizacji.
4. Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do Katalogu Firm i innymi Usługami są dokonywane poprzez polecenie przelewu na konto właściciela Serwisu SystemyWizyjne. Nr konta bankowego: 85114020040000310276700111
5. Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym na fakturze proforma.
7. Właściciel Serwisu SystemyWizyjne nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę proforma.
8. Faktura proforma zostaje przesłana do Użytkownika poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura proforma może być wysłana do Użytkownika faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.

§7. Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest TechMedia. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. TechMedia może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
2. Celem zbierania danych Użytkowników jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.
3. Niektóre obszary Serwisu SystemyWizyjne mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
4. Użytkownik Serwisu upoważnia właściciela Serwisu SystemyWizyjne do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora Serwisu SystemyWizyjne.

§8. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie Serwisu SystemyWizyjne zostały zastrzeżone dla SystemyWizyjne
2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
4. Zawartość Serwisu SystemyWizyjne, przy uwzględnieniu ust. 3 niniejszego §8, jest wyłączną własnością właściciela Serwisu SystemyWizyjne. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody właściciela Serwisu SystemyWizyjne stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia §8 ust.4 przez Użytkownika, właściciel Serwisu SystemyWizyjne ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do sądu celem nałożenia grzywny na Użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości określonej przez powszechnie obowiązujące normy prawne.
6. Kopiowanie i powielanie informacji zgromadzonych w Serwisie możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez właściciela Serwisu SystemyWizyjne.

§9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji.  W przeciwnym razie TechMedia zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość Serwisu, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu oraz wskazywać Usługę lub funkcję Serwisu, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości Usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia naruszenia.
3. TechMedia zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi (na piśmie lub drogą elektroniczną) na reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Serwisu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji TechMedia poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2017 r.
2. Reklamacje, uwagi, zapytania prosimy kierować na adres mailowy biuro@tech.media.pl  lub listownie na adres: TechMedia Sp. z o.o., ul. Bogucianka 15A, 30-398 Kraków.
3. TechMedia zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą informowani o wprowadzanych zmianach drogą elektroniczną.
4. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 

prasa i literatura branżowa